Biuletyn Informacji Publicznej  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

FE.jpeg

PROJEKT ASI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

 

 

Nazwa projektu: Szkoła Podstawowa w Troszynie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dofinansowanie projektu z UE: 270 266,49 PLN
Wartość ogółem: 337 833,11 PLN

Nazwa projektu: Jesteśmy za indywidualizacją

Od 2 września 2013r. Gmina Troszyn realizuje projekt pn.: Jesteśmy za indywidualizacją w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia w regionach , Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Ogólna wartość projektu: 107 235,00 zł

w tym

  • wartość dofinansowania: 107 235,00 zł
  • wartość wkładu własnego Gminy Troszyn: 0,00 zł
  • Okres realizacji projektu: : 02.09.2013-30.06.2014
  • Beneficjenci ostateczni: 94 uczniów: dziewcząt: 50, chłopców: 44

Celem głównym projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia 94 dzieci z klas I-III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Troszyn w okresie od IX 2013 do VI 2014 oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Szkoła Podstawowa w Troszynie, Szkoła Podstawowa w Łątczynie oraz Szkoła Podstawowa w Kleczkowie, biorące udział w projekcie otrzymały pomoce dydaktyczne, laptopy oraz meble, niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu, zorganizowanych zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans dziewcząt i chłopców
Źródłowe informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www. efs.gov.pl

 

Nazwa projektu: Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Troszyn

Od 1 września 2012r. Gmina Troszyn realizuje projekt pn.: Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Troszyn w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia w regionach , Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Ogólna wartość projektu: 94 568,79 zł

w tym

  • wartość dofinansowania: 94 568,79 zł
  • wartość wkładu własnego Gminy Troszyn: 0,00 zł
  • Okres realizacji projektu: 01.09.2012-28.06.2013
  • Beneficjenci ostateczni: 154 uczniów

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z Gminy Troszyn realizujących indywidualizację procesu nauczania poprzez doposażenie bazy dydaktycznej trzech Szkół Podstawowych roku szkolnym 2012/2013.

Szkoła Podstawowa w Troszynie, Szkoła Podstawowa w Łątczynie oraz Szkoła Podstawowa w Kleczkowie biorące udział w projekcie otrzymały pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Zakupione zostały między innymi tablice interaktywne, projektory oraz laptop. Dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły stworzyły uczniom możliwość skorzystania z zakupionych materiałów dydaktycznych w czasie zajęć specjalistycznych , zorganizowanych zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans dziewcząt i chłopców
Źródłowe informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www. efs.gov.pl

 

Nazwa projektu: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TROSZYN – BOROWCE – REPKI – (DR. WOJ. OSTROŁĘKA - SOKOŁÓW PODLASKI)”.

Beneficjent: GMINA TROSZYN

Całkowita wartość inwestycji to: 2 452 296,12 zł

W tym wartość dofinansowania: 2 082 377,70 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Priorytet III Regionalny System Transportowy

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BOROWCE - JANKI STARE - RABĘDY - ZAPIECZNE-/ DR. POW. GOWOROWO - TOMASZE - RZEKUŃ/"

Beneficjent: GMINA TROSZYN

Całkowita wartość inwestycji to: 4 006 112,43 zł

W tym wartość dofinansowania: 3 405 195,56 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Priorytet III Regionalny System Transportowy

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMOŚĆ – JANOCHY – GRUCELE – PUCHAŁY”.

Beneficjent: GMINA TROSZYN

Całkowita wartość inwestycji to: 2 643 835,71 zł

W tym wartość dofinansowania: 2 236 890,35 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Priorytet III Regionalny System Transportowy

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

 

NWESTYCJE DROGOWE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZAKOŃCZONE

W miesiącach lipcu i sierpniu 2010 r. Gmina Troszyn zakończyła realizację dwóch inwestycji drogowych pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Troszyn-Borowce- Repki – (dr. woj. Ostrołęka - Sokołów Podlaski)”. Całkowita wartość projektu: 2.452.296,12zł, w tym dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III Regionalny System Transportowy Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa - 2.082.377,70zł.

oraz

„Przebudowa drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne –       (dr. pow. Goworowo – Tomasze – Rzekuń)”. Całkowita wartość projektu: 4.006.112,43zł, w tym dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,Priorytet III Regionalny System Transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa- 3.405.195,56 zł.

W miesiącu listopadzie 2010 roku zakończono realizację trzeciej inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele – Puchały”. Całkowita wartość projektu to: 2 643 835,71 w tym dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III Regionalny System Transportowy Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa – 2 236 890,35 zł

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Edytuj
Ciekawe linki
Zobacz także