OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Opublikowano: 08-02-2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR I/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 943)został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresemokreślonym w § 2Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(tj.Dz.U 2019r. poz.664 i 2023, 2020 r. poz. 1555), tj.

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnych z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 23-02-2023r. do dnia 08-03-2023r. do godziny 1500. Dwa egzemplarze wnioskuw wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznejtożsamej z wersją papierową wniosku należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dniroboczeod poniedziałkudo piątku w godzinach od 800 do 1500. LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku.O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pludostępniono dokumenty:

 • planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięciaoraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia
  wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 • formularz wniosku o udzielenie wsparcia;
 • formularz wniosku o płatność;
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia;
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru StowarzyszeniaLokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
 • kryteria wyboru operacji;
 • procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi 80 752,79 Euro (co przy kursie 4 PLN/EURO stanowi indykatywną kwotę 323 011,16 zł).

IV.Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

 1. jest zgodna z LSR:
 1. zakłada realizacje celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie
  zaplanowanych w LSR wskaźników;
 2. jest zgodna z PROW, w tym
 • jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy (refundacjaalbo ryczałt - premia)
 • jest zgodna z warunkami wyboru operacji obowiązującymi w ramach naboru i wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy;
 1. jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 2. jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu
  i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 1. Uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: 10 pkt.

V. Forma wsparcia:

 • 63,63 % - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • 70 % - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców;
 • 100 % - w przypadku pozostałych podmiotów.

 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tyś. złotych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne
doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wnioskóworaz wymagane dokumenty dostępne są w Biurze LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna15,07-405 Troszyn; tel. 29 76 71 825. Składane w LGD dwa egzemplarze wniosku powinny byćpodpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adreswnioskodawcy.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

 

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane
  do osiągnięcia wskaźniki;
 2. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz
  kryteriów wyboru operacji;
 3. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia;
 4. Formularz wniosku o płatność;
 5. Formularz umowy o udzielenie wsparcia;
 6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa
  Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
 7. Kryteria wyboru operacji;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
 • Licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 1414070, odwiedzin dzisiaj: 1573

Script logo