Nowa Strategia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) informuje, że nadal trwa partycypacyjny tj. z udziałem lokalnej społeczności proces budowania nowej lokalnej strategii rozwoju dla obszaru gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn.
W związku z ubieganiem się o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 LGD zobowiązana jest opracować strategię rozwoju obszaru, na którym działa. Nowa Strategia będzie wyznaczać zakresy wsparcia, jakie beneficjenci będą mogli uzyskać za pośrednictwem LGD„Zaścianek Mazowsza”. Dlatego ważne jest, żeby jak najwięcej osób i podmiotów z obszaru LGD włączyło się w prace nad opracowaniem tego dokumentu. Budowanie strategii obejmuje m.in. definiowanie potrzeb i problemów obszaru, określenie celów i ustalenie ich hierarchii, poszukiwanie rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowanie wskaźników realizacji LSR, identyfikację grup docelowych strategii. Do chwili obecnej LGD przeprowadziła szereg spotkań konsultacyjnych, warsztatów, wywiadów, powołała Zespół ds. opracowania LSR, zebrała ankiety i fiszki projektoweoraz prowadzi punkt konsultacyjny.

Zebrane podczas spotkań z mieszkańcami materiały posłużyły do opracowania propozycji zapisów do nowej LSR. Sporządzone materiały do konsultacji oraz karty uwag znajdują się na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl w zakładce „przygotowanie nowej strategii”. Zachęcamy do włączenia się w proces budowania strategii,zapoznania się z materiałami oraz składanie ewentualnych uwag do 29 maja 2023 roku.

 

  • Licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 1523125, odwiedzin dzisiaj: 1346

Script logo